Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Co to jest zgoda domniemana?

Zastosowanie zgody domniemanej w transplantologii usankcjonowane zostało w polskim prawie. Normuje je Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005. Art. 5 rzeczonej ustawy stwierdza możliwość pobrania narządów przy braku wyrażonego za życia sprzeciwu:

Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

 

Ustawa i wytyczne:

Ustawodawca zakłada, że zmarły zgadzał się na pobranie, chyba że wyraził sprzeciw. Artykuł ten stwierdza dalej, że w przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych, sprzeciwu takiego dokonuje przedstawiciel ustawowy, przy czym może to uczynić jedynie za życia tej osoby. Małoletni, który ukończył 16 lat może też samodzielnie wyrazić sprzeciw. Art. 6 określa z kolei sposoby złożenia ważnego prawnie sprzeciwu, jako:

 • wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
 • oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
 • oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

Wobec tego sprzeciw może zostać złożony w dowolnej z wymienionych wyżej form, a także w dowolnym momencie, np. przy przyjęciu do szpitala, w trakcie hospitalizacji. Może też być wycofany, w takiej formie, w jakiej został złożony. Kodeks etyki lekarskiej (art. 33) wspomina również jako warunek konieczny brak sprzeciwu zmarłego.

Wobec takich rozwiązań powołano w Polsce Centralny Rejestr Sprzeciwów. Rozpoczął on swą działalność w listopadzie 1996. Pod koniec 2004 odnotował on 23 786 sprzeciwów.

Ważną konkluzją jest fakt, że nie ma tutaj wspomnianej rodziny. Zdanie rodziny, a więc jej zgoda lub sprzeciw, nie jest zgodnie z prawem brane pod uwagę. Lekarz nie ma więc obowiązku starać się o wyrażenie zgody na przeszczep przez rodzinę dawcy. Jednakże zmarły mógł przedstawić swoje negatywne zdanie co do dawstwa rodzinie, co zgodnie z Ustawą stanowi ważną prawnie formę wyrażenia sprzeciwu, który należy uszanować. Zauważa się dalej, że w związku z tym zazwyczaj pyta się rodzinę o zdanie zmarłego, choć nie widzi takiego obowiązku nakładanego prawem. Zauważa się też, że wiąże się to często z wysłuchaniem opinii rodziny, nie widząc możliwości nieliczenia się z nim. Przestrzega się też przed straszeniem bliskich zmarłego konsekwencjami prawnymi za udzielenie informacji nieprawdziwych.

 
Autorzy:

Ostatnie donacje

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Szczecin

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 450


Data: 2019-10-19

2019-04-11
Damian Grzybek

Donacja: Krew pełna: 450ml

2019-10-19
Paweł Biłan

Donacja: Krew pełna: 450ml

2019-10-18
Robert Grzyb

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału WWL

  Paweł Kowalik

 • Ambasador Razem dla Dawców

  Tereska Gąska

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Koordynator 32 dr OP Olszewnica

  Kamil Sawicki

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj